Open post ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมรับจองสุกร ในงานKick off ไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค…...

Scroll to top