Open post โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร(AfricanSwineFever) ความรู้จากกรมปศุสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ …...

Scroll to top