Open post เกาหลีใต้ตรวจพบ เชื้อไวรัส African Swine Fever ในเนื้อหมูแปรรูปที่สนามบิน Inchon

African Swine Fever เกาหลีใต้ตรวจพบ ในเนื้อหมูแปรรูปที่สนามบิน

African Swine Fever African Swine Fever เกาหลีใต้ตรวจพบเชื้อไวรัส African Swine Fever ในเนื้อหมูแปรรูปที่สนามบิน Inchon ซึ่งผู้โดยสารเดินทางมาจากเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน รัฐมนตรีว่ากา…...

Scroll to top