Open post ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร(AFS)

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร(AFS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร...

Open post จำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร

น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร น้ำเชื้อสุกร ขั้นตอนการสั่งซื้อ และช่องทางการจัดส่ง แจ้งความจำนงซื้อน้ำเชื้อสดสุกรที่ต้องการด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 044…...

Open post พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์

พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์จาก พันธุกรรม

พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์จาก พันธุกรรม พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์ กรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร (ศูนย์หมูปากช่อง) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกรเพื่อตอบสนองความต้องการของเ…...

Open post โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร(AfricanSwineFever) ความรู้จากกรมปศุสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ …...

Open post คณะดูงานจากสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ สมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร…...

Open post มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ดูงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกร…...

Open post คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกร การผลิต…...

Open post ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมรับจองสุกร ในงานKick off ไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค…...

Open post รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ…...

Open post การผสมเทียมสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรม การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่

เมื่อ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินงานตามโครงการวิจัยการศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื…...

Open post ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6 ปี 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 2561

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน  2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (…...

Open post การการตัดแต่งซากสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

การทดสอบพันธุ์สุกร และ การศึกษาซากสุกร เมื่อ วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกร หลักสูตร การ…...

Open post งานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานมีการออกร้านค้า นิทรรศการแ…...

Open post ร่วมจัดนิทรรศการหมูดำเชียงใหม่ ในงาน Sima Asean Thailand 2018

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดแสดงหมูดำเชียงใหม่ในงาน SimaAseanThailand 2018

SimaAseanThailand 2018 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรร่วมจัดนิทรรศการหมูดำเชียงใหม่ ในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด…...

Open post ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ หมูดำเชียงใหม่ ในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 2561

ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

หมูดำเชียงใหม่ แสดงในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหมูดำเชีย…...

Scroll to top