Open post มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ดูงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกร…...

Scroll to top