Open post พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์

พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์จาก พันธุกรรม

พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์จาก พันธุกรรม พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์ กรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร (ศูนย์หมูปากช่อง) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกรเพื่อตอบสนองความต้องการของเ…...

Open post โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร(AfricanSwineFever) ความรู้จากกรมปศุสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ …...

Open post รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ…...

Open post การผสมเทียมสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรม การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่

เมื่อ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินงานตามโครงการวิจัยการศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื…...

Open post การการตัดแต่งซากสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

การทดสอบพันธุ์สุกร และ การศึกษาซากสุกร เมื่อ วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกร หลักสูตร การ…...

Scroll to top