Open post ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตา…...

Open post โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร(AfricanSwineFever) ความรู้จากกรมปศุสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ …...

Scroll to top