ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ราคาจำหน่ายพันธุ์สุกร ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตาม โครงการไทยนิยม ประชาสัมพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน การผลิตสุกร การกระจายพันธุ์สุกร โดยการจำหน่ายสุกรในราคาพิเศษ การกระจายน้ำเชื้อสุกร สู่ประชาชน ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของ รัฐบาล ที่ดำเนินการ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

  1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านเกษตร
  2. เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกรไม่เกิน 50 ตัว
  3. เกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์

การจองสุกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

  1. ดาวน์โหลดฟอร์ม>>> แบบคำขอจองซื้อสุกร
  2. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
  3. ถ่ายสำเนา บัตรสวัดิการแห่งฐัฐ หรือ ใบรับรองการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ หรือ ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างให้ติ๊ก ข้อที่ 2 เกษตรกรรายย่อย
  4. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งจดหมายมาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เลขที่ 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450 วงเล็บมุมซอง จองสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 044009511 มือถือ 0819553045 โทรสาร 044-009512 อีเมล์ lcna_nak@dld.go.th

 

Scroll to top